Teaušta gražus, saulėtas rytas,
Tečiulba aistringai paukštelių balsai.
Težydi ir klesti Jūsų gyvenimas
Tebūna nuklotas gražiausiais žiedais!